636661705 info@torrentidedeu.com

Torrent i Dedeu en l’exercici de la seva tasca de consultoria pot tenir accés a dades confidencials tant de l’empresa client com de la família que n’és propietària, i es compromet i obliga a tractar-les:

  • Exclusivament per a la realització de les activitats objecte de la tasca per a la qual sigui contractada. No comunicar-les, ni transmetre-les, ni cedir-les, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones, físiques o jurídiques.
  • Una vegada complerta la seva tasca de consultoria haurà de procedir a la destrucció o devolució de les dades i dels suports o documents fruits de la col·laboració, sense conservar còpia alguna del mateix i sense que cap persona, física o jurídica, entri en coneixement de les dades.
  • A guardar secret de totes les dades que conegui i a les quals tingui accés. Igualment, haurà de custodiar i impedir l’accés a les dades de caràcter personal a qualsevol persona aliena a Torrent i Dedeu Consultors.