Newsletter núm.17 - Juliol/Agost de 2012

 
 

 LA COMUNICACIÓ EN L’EMPRESA FAMILIAR

La cultura del secret és el problema de moltes empreses familiars. Això succeeix quan en les empreses el pare parla poc, explica poc i diu coses diferents a distintes persones, impedint així la generació d’una informació clara i completa. La manca de comunicació crea una sèrie de problemes, tant per els membres de la següent generació en procés d’incorporació a l’empresa, como en els directius no familiars que participen en la gestió. Las empreses familiars participen d’una doble naturalesa, ja que contenen a la família i a l’empresa. No es fàcil combinar una institució basada en l’amor, amb una altra basada en interessos econòmics. Els pares es comuniquen amb els seus fills a través de l’afecte. Però quan pares i fills comencen a treballar plegats en l’empresa, resulta necessari que comencin a comunicar-se amb un sistema que sigui potser més racional i menys afectiu.

La comunicació es un procés vital en les empreses. Per això quan hi ha poca comunicació o s’utilitza un procés no adequat, segurament apareixen els conflictes que es materialitzen en mals entesos, rumors, discussions i relaciones personals perjudicades.

Arribar a una bona comunicació requereix, en primer lloc, de l’atenció per analitzar i determinar si la mateixa es bona i adequada, i en segon lloc, requereix que se li dediqui temps per aprendre les tècniques necessàries per millorar-la.

La comunicació en la família és afectiva, informal, implícita, està condicionada per l’historia familiar i es basa en una jerarquia natural i pels rols que hi juguen els pares, els fills i els germans. La comunicació en l’empresa: es operativa, formal, explícita, està condicionada per la cultura de l’empresa i la professionalitat, i es basa en jerarquies i competències.

El procés de la comunicació conté dos elements essencials, el verbal i el no verbal. Por això resulta convenient conèixer algunes tècniques de comunicació.

L’empatia es posar-se en el lloc de l’altre per entendre el que pensa o cóm se sent l’altre. Es una capacitat molt important per els membres d’una empresa familiar, ja que ajuda a millorar i mantenir una bona comunicació.

També és molt important formar i entrenar als membres de la família per que sàpiguen escoltar i així manifestar les seves opinions d’una manera adequada i oportuna, tenint en compte que moltes vegades canviar la personalitat és gairebé impossible, però modificar la seva conducta es perfectament factible.

S’ha comprovat que la bona comunicació és el vincle més sòlid i indestructible de la família. Per això s’ha d’intentar que la comunicació flueixi entre tots els integrants de la família, de lo contrari, les possibilitats i el número de conflictes augmenten.

La gran majoria dels casos de desaparició de empreses familiars, es deuen a dificultats i problemes derivats de conflictes familiars que no s’han sabut resoldre a temps. Per això el centre dels problemes generalment està en la família i no en l’empresa.
Realment s’ha d’acomplir el que els socis sentin seva l’empresa, exerceixin el control de la mateixa, és a dir en formin part de l’administració, se’n sentin responsables.

També és important la clarificació dels rols que poden haver-hi tant dins de la família com a l’empresa, per poder entendre millor el paper que té cada un. Es tracte d’aprendre a expressar el que un sent sense que ningú es sorprengui, de crear uns canals de comunicació pels que puguin circular de forma regular, les opinions i els sentiments.

 

Aquesta possibilitat de comunicació resulta important perquè cada membre de la família tingui un espai i compti amb el recolze necessari per construir el seu somni personal. L’empresa familiar necessita fer compatibles l’existència del somni compartit de la família empresària, amb el desenvolupament del somni personal de cada un dels individus que la composen.

Per això resulta necessari aprendre a comunicar-se abans de prendre decisions importants i d’establir regles escrites que regulin les relacions entre la família i l’empresa, el que coneixem com protocol familiar.

Les habilitats de comunicació positiva, com l‘empatia o l’escolta activa, permeten als familiars compartir obertament les seves necessitats i preferències. La comunicació negativa, amb dobles missatges, crítiques destructives, disminueix l’habilitat d’una família per compartir els seus sentiments.

Joan Alfons Torrent

ESMORZARS EN FAMÍLIA EMPRESÀRIA

 

Ara a la vostra família empresària, podeu iniciar la reflexió que us ajudarà a posar ordre i millorar la vostra comunicació realitzant el vostre ESMORZAR EN FAMÍLIA EMPRESÀRIA.

L’ESMORZAR EN FAMÍLIA EMPRESÀRIA és exclusiu per a cada família empresària i està pensat perquè pugueu posar en comú les vostres inquietuds i exposar de manera oberta aquells temes que més us preocupen com a família empresària, com poden ser el relleu generacional, els acords de família, la professionalització de la vostra empresa, els conflictes en les relacions i els problemes econòmics que posen en perill la supervivència de les vostres empreses familiars i a vegades la relació entre pares, fills, germans i socis.

Té una durada de tres a quatre hores i és individualitzat per a cada família empresària. Poden participar-hi aquells membres que ho desitgin (ja sigui una sola persona, dues, tres o tota la família empresària), acompanyats pels experts consultors Joan Alfons Torrent i Mercè Dedeu.

 

Es pot escollir la modalitat de matí o tarda, fins i tot en dissabtes, a la seu de Barcelona, a la de Collbató, o si ho preferiu a casa vostra.

Reserveu la data del vostre esmorzar al preu especial de 180 euros, trucant al 934873838 o bé per correu electrònic a elclub@familiaempresaria.com.

Us desitgem

un molt bon estiu

INTERNACIONALITZAR L’EMPRESA FAMILIAR – UNA NECESSITAT ESTRATÈGICA

En la Jornada de ‘EL CLUB’ de juny vàrem treballar el tema de la Internacionalització de l’empresa familiar que ara més que mai esdevé una necessitat estratègica per a la família empresària.

Abans de prendre la decisió d’acudir als mercats internacionals hi ha unes reflexions que l’empresari familiar haurà de fer. La realitat a la que s’enfronten les empreses familiars: elevada competència, necessitat creixent i progressiva d‘innovació, certa homogeneïtzació dels mercats, és a dir, un entorn global en continu canvi, obliga a fer un important esforç per analitzar i identificar quines són les capacitats, habilitats i claus de l’avantatge competitiu, amb la finalitat d’escollir l’estratègia de creixement empresarial més adequada.
Caldrà avaluar alguns aspectes com els següents:

1. La Direcció ha de prendre la decisió, des de la visió i el convenciment, de dur a terme el Projecte.

2. És necessari definir Què? On? i Per què? a seguir en el procés Internacional: A quins Països i amb quins criteris?

3. Identificar els Avantatges Competitius amb els que l’Empresa pot disposar d’una oportunitat de negoci.

En el moment econòmic mundial actual, l’obertura cap a altres mercats és gairebé una obligació estratègica. Es pot plantejar per diverses situacions:

Per contracció del mercat intern.

Per disponibilitat d’un excedent en la capacitat de producció de l’empresa i sempre que sigui competitiva amb el seu producte.

Quan en el mercat exterior de destí no existeix una demanda no satisfeta.

Si és té com a objectiu la diversificació del risc comercial incrementant mercats.

Si l’objectiu és l’accés a majors quotes de mercat mundial representa obtenir economies d’escala.

Per requeriment d’un client important que s’internacionalitza seguint una estratègia d’acompanyament.

Es pretén una millora en la rendibilitat com a conseqüència de la Internacionalització.

La recerca de mercats alternatius per a compres de matèries primeres és l’objectiu final.

El propòsit de l’Anàlisi Estratègica és determinar quin és el mercat objectiu i l’opció de negoci més adequada per a l’Empresa.

Avaluar factors rellevants com les característiques de l’entorn al que s’enfronta l’empresa familiar així com identificar les pròpies capacitats i habilitats que afectaran directament en la presa de decisions sobre les diferents alternatives estratègiques.

1. Anàlisi dels Factors Interns: Per què? I Amb què?

Debilitats: Activitats de l’empresa susceptibles de millora

Fortaleses: Elements diferencials positius

2. Anàlisi dels Factors Externs: Per què? i On?

Amenaces: Elements que poden dificultar el creixement futur

Oportunitats: Increments de consum, acords per a l’entrada en un mercat nou, etc.

3. Conclusió: L’estratègia ha d’adequar els factors interns de l’empresa als factors externs del mercat / entorn, amb la finalitat d’obtenir la millor posició competitiva.

Serà necessari un procés per a identificar les oportunitats de negoci que el mercat ofereix al producte.

Per on començar?

Diferents Opcions Estratègiques segons els Factors Clau en cada cas:

 

ESTRATÈGIA DE LOCALITZACIÓ

On accedim?

On ens implantem?

Avantatges d’una

localització adequada

 

Elecció del País de destí

Anàlisi entorn polític (risc del país)

Anàlisi econòmica (evolució divisa)

Anàlisi Soci – Cultural

Anàlisi Tecnològica

 

ESTRATÈGIA D’ENTRADA

I PERMANÈNCIA

Com hi accedim?

Exportació Ind. o Directament

 

Com ens implantem?

Avaluació prèvia de les

diferents àrees de gestió

 

ESTRATÈGIA DE CREIXEMENT

Creem?

Valorem prèviament Factors

Interns i Externs

 

Comprem? IDE

Avaluació prèvia de les

diferents àrees de gestió

 

ESTRATÈGIA COMPETITIVA

Quina és l’avantatge competitiva

sostenible en l’exterior?

Lideratge en costos

 

 

Diferenciació

 

EL CONEIXEMENT DEL MERCAT (Benchmarking)

1. La primera decisió: Quin és el Mercat Objectiu a què es dirigeix l’Empresa?. Criteris a tenir presents:

Proximitat geogràfica del mercat.

Proximitat cultural amb el país objectiu.

Existència d’acords bilaterals amb el país objectiu facilita el desenvolupament i la rendibilitat de la inversió.

Nivell de complexitat administrativa per a operar en el país objectiu.

2. Informacions que resulten necessàries conèixer per a operar en el mercat objectiu:

S’han d’identificar els Canals de distribució.

Dur a terme una investigació sobre l’existència de productes alternatius.

Identificar com s’haurà de fer la gestió comercial dels productes.

LA NECESSITAT DE PLANIFICAR LA INTERNACIONALITZACIÓ COM UN PROJECTE DE NOVA EMPRESA

Els seus objectius precisen ser definits en termes d’una proposta de negoci.

La seva preparació ha de fer-se seguint una metodologia de treball prèviament definida.

El Pla haurà de ser coherent amb l’estratègia d’Exportació de l’Empresa.

Important l’elecció del mix de productes a vendre. Atenció a les exigències dels potencials nous consumidors.

Dintre de l’estratègia de vendes, és rellevant la identificació del canal de venda i les seves característiques.

Cal una definició del tipus de servei logístic a oferir i el seu cost en base a la sol·licitud del mercat.

Un projecte de Internacionalització precisa d’inversions tangibles i intangibles des de l’inici. Per tant en el moment del llançament s’ha de fixar el seu nivell d’inversió.

La carència del nivell d’informació precisa en cada moment no ha de ser limitació per al manteniment d’una planificació dinàmica en l’elaboració del Projecte.

ASPECTES TÈCNICS RELACIONATS AMB LA COMERCIALITZACIÓ

1. Quines són les variables a tenir en compte en les diferents condicions logístiques possibles a l’exportació.

2. Aspectes rellevants a tenir presents en la negociació dels contractes d’exportació.

3. Quina és l’estructura dels costos del producte i els conceptes que intervenen en cada País en el moment de calcular els Preus de Venda al Mercat i els corresponents Marges. (Estructura d’Impostos i altres conceptes a partir del Landed Cost)

4. El coneixement de les diferents modalitats per assegurar el cobrament de les operacions i minimitzar el seu risc d’impagament.

TENIR LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA SOBRE LES VARIABLES RELLEVANTS

Quin és el preu de cost del Producte fins a ser nacionalitzat en el País (Landed Cost).

Coneixement de les Partides Aranzelàries, els procediments de duana, els costos i aranzels relacionats amb el producte fins la seva arribada a destí.

Respecte a les condicions de venda, és recomanable siguin FOB per a evitar traves duaneres no conegudes ni controlables en el propi país de destí.

Legislació i Burocràcia. Està relacionat amb el coneixement de la Reglamentació i Legislació específica en el País de destí que s’ha de complir en relació a l’activitat a desenvolupar i al propi producte.

Es precisa d’un responsable de l’Empresa, amb suport extern, assignat per a aquestes funcions amb la finalitat de disposar de la informació precisa abans de prendre decisions equivocades.

CONCLUSIONS FINALS

La Internacionalització aporta un canvi de Cultura en l’Empresa.

En les Empreses Familiars per al membre de la Família que assumeixi la Direcció Internacional, pot resultar una experiència complerta per a la seva formació en funcions Directives.

Les diferencies culturals i de visió de negoci amb els països emergents que avui es perceben seran cada vegada menors, fruit de la globalització dels mercats.

La Internacionalització s’ha de considerar com un projecte de consolidació a llarg termini.

La Internacionalització és una Inversió que comporta l’obtenció de Beneficis però com a tal està subjecta a Riscos i Costos.

El suport i compromís per part del Consell i de la Direcció s’han de manifestar en tot moment reforçant així la importància de la decisió estratègica.
 

Si hi vols dir la teva entra al bloc: elclub.familiaempresaria.com on hi trobaràs aquest article i l’opció perquè opinis.

torrentidedeu

CONSELLERS DE LA FAMÍLIA EMPRESÀRIA

 
 

EL CLUB DE FAMÍLIES EMPRESÀRIES - torrentidedeu consultors, sl - c. Aragó, 186, 1r 2a - 08011 Barcelona - 93 4873838 - elclub@familiaempresaria.com